My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dla potrzeb wspomagania działań organizacyjnych i operacyjnych służb bezpieczeństwa publicznego

Kierownik projektu:

  • Dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica.

Instytucja realizujące projekt:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki.

Cel projektu:

Opracowanie nowoczesnych rozwiązań oraz narzędzi informatycznych, których zastosowanie pozwala na pozyskiwanie, weryfikowanie i analizowanie informacji z różnorodnych źródeł, identyfikację tożsamości osób, a także modelowanie struktur organizacji przestępczych oraz strategii ich działania.

Opis projektu:

W ramach projektu opracowano rozwiązania wspomagające pracę Policji i innych służb bezpieczeństwa publicznego. Zapotrzebowanie na narzędzia i funkcjonalności określono wcześniej na podstawie ewaluacji wyników projektu Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technologii agentowych do wspomagania działań operacyjnych i śledczych oraz procedur dowodowych z uwzględnieniem przestępstw internetowych, który również był realizowany przez Katedrę Informatyki AGH – pozwoliło to sprecyzować wymagania potencjalnych użytkowników, a następnie dostarczyć szereg funkcjonalności dostosowanych do potrzeb polskich analityków kryminalnych. Prace prowadzone w ramach projektu obejmowało m.in. następujące obszary:

  • Wspomaganie analizy kryminalnej poprzez dostarczenie narzędzi do integracji, analizy i wizualizacji heteorogenicznych danych pochodzących z różnych źródeł (LINK ver. 1.0);
  • Gromadzenie i weryfikacja informacji (w szczególności oświadczeń majątkowych) dotyczących funkcjonariuszy policji i korpusu służby cywilnej (SOM);
  • Ukierunkowane monitorowanie internetowych serwisów aukcyjnych (rozszerzenia systemu IBIS).

Głównym rezultatem projektu jest zintegrowane środowisko wspomagania analizy kryminalnej LINK w wersji 1.0. System ten udostępnia zestaw narzędzi do integracji, wstępnego przetwarzania oraz wizualizacji heterogenicznych danych o charakterze masowym, ma też wspomagać proces wnioskowania i badania scenariuszy działania organizacji przestępczych. Ponieważ LINK jest platformą o otwartej architekturze, integrującą różne aplikacje i metody (pół)automatycznej analizy danych, które mogą zostać dołączone do systemu w postaci niezależnie wytworzonych komponentów bez konieczności modyfikowania kodu źródłowego,możliwe jest dalsze rozszerzanie funkcjonalności tegosystemu i dostosowywaniego dowymagań konkretnych jednostek prowadzących prace z zakresu analizy kryminalnej.

Podstawowe funkcjonalności środowiska LINK są następujące:

  • Import danych – kreator importu pozwala na wczytanie danych grafowych (w szczególności danych bilingowych)w różnych formatach wejściowych oraz sprawdzenie ich poprawności.Pracę ułatwiają szablony importu opisujące cały proces i przyspieszające go, np. szablony importu bilingów telefonicznych pochodzących od polskich operatorów telekomunikacyjnych;
  • Praca z dowolnymi danymi – aktualna wersja środowiska udostępnia zestaw narzędzi do przeprowadzenia zaawansowanych operacji na danych o różnej strukturze (bilingi, informacje o przelewach, książki adresowe itp.): ich przetwarzania i filtrowania oraz tworzenia wizualizacji, statystyk czy zestawień;
  • Wizualizacja danych – komponenty wizualizacji umożliwiają opracowanie danych w postaci diagramów prezentujących na grafie zależności między analizowanymi obiektami. Zaawansowane opcje narzędzia pozwalają na podgląd danych w tabeli, edycję i drukowanie diagramów oraz eksport modeli graficznych do różnych formatów i integrację wyników z innymi aplikacjami;
  • Wspomaganie przygotowania raportów końcowych – funkcjonalność pozwala na zaprezentowanie wyników analizy w formie nadającej się do wykorzystania jako materiał dowodowy. Środowisko LINK jest aktualnie wdrażane w jednostkach Policji i Straży Granicznej oraz innych służb bezpieczeństwa publicznego.

Więcej informacji na stronie projektu: link.iisg.agh.edu.pl.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju