Rada programowa PPBW

Rada Programowa PPBW
Rada Programowa PPBW

Rada Programowa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana w czerwcu 2015 roku. Zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie i doradzanie w kwestii podejmowanych przez PPBW działań, w tym w szczególności przedsięwzięć o charakterze strategicznym.

Rada Programowa PPBW składa się obecnie z 27 członków i podzielona jest na trzy grupy.

Skład Rady:

 1. Kierownictwo niżej wymienionych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli:
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Służby Ochrony Państwa;
  • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
  • Komendy Głównej Policji;
  • Komendy Głównej Straży Granicznej;
  • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 2. Przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych działających w ramach PPBW:
  • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
  • Politechniki Gdańskiej;
  • Politechniki Poznańskiej;
  • Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego;
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
  • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • Uniwersytetu w Białymstoku;
  • Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
  • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 3. Osoby aktywnie działających na rzecz rozwoju polskiej nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności PPBW:
  • dr Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa, Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;
  • dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Kierownik Pracowni kryminalistyki, Uniwersytet w Białymstoku;
  • prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet w Białymstoku, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Kazimierz Olejnik – prokurator w stanie spoczynku;
  • prof. zw. dr hab. Bogusław Pacek – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś – wybitny ekspert w zakresie historii prawa i postępowania karnego, emerytowany wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku;
  • dr Zbigniew Wrona – radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
  • gen. bryg. w stanie spoczynku pil. Dariusz Wroński;
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.