OBSZARY DZIAŁAŃ PPBW:

PROJEKTY

WYDARZENIA

SZKOLENIA I AUDYTY

PPBW logoPolska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) powstała w 2005 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Policją i uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczymi. Z biegiem lat współpraca rozszerzała się o kolejne służby oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Podpisanie porozumienia o powołaniu Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Będlewo, 2005 r.)

Jesteśmy organizacją o charakterze non-profit, a naszą misją jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Polsce i Europie w szczególności poprzez realizację krajowych i międzynarodowych projektów wspierających pracę służb mundurowych, działalność szkoleniową i audytową oraz organizację specjalistycznych warsztatów, webinariów i konferencji, a także przez innego rodzaju działania edukacyjno-upowszechniające.

Dzięki współpracy praktyków z obszaru bezpieczeństwa z przedstawicielami nauki, rozwijane i wspierane są nowoczesne narzędzia, technologie oraz rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Formą prawną Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekty i współpraca

Dotychczas uczestniczyliśmy w realizacji ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów z obszaru bezpieczeństwa, których finansowanie pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z Programów Komisji Europejskiej (Horyzont 2020, Internal Security Fund, Justice).

Za codzienną pracę w ramach projektów jest odpowiedzialny Zespół Działu Projektów PPBW, który ściśle współpracuje z ekspertami i konsultantami Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego specjalizującymi się w poszczególnych obszarach tematycznych. Należą do nich byli i obecni oficerowie organów ścigania, prokuratorzy, sędziowie oraz przedstawiciele nauki z doświadczeniem w pracy ze służbami.

W działalności projektowej współpracujemy także z instytucjami publicznymi, instytucjami Unii Europejskiej, służbami mundurowymi, ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu, a także z podmiotami pozarządowymi.

PPBW, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, wspiera udział polskich podmiotów, w tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w aplikowaniu o wnioski finansowane w ramach Programu Horyzont 2020, obszar „Bezpieczne Społeczeństwa”. Jest to w szczególności działalność promocyjno-informacyjna oraz doradcza.

Od listopada 2020 roku jesteśmy odpowiedzialni za organizację prac Sekretariatu policyjnej sieci ENLETS (ang. European Network of Law Enforcement Technology Services), której celem jest ułatwienie europejskim służbom formalnej i nieformalnej wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystywania technologii, zdobywanie i dzielenie się wiedzą, definiowanie wspólnych potrzeb oraz wypracowywanie dobrych praktyk. Ponadto, zawarliśmy porozumienia o współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH w Krakowie oraz Wydziałem Etycznego Hackingu Uniwersytetu Abertay w Wielkiej Brytanii. Na podstawie porozumień możliwe jest obustronne dzielenie się dobrymi praktykami oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na poziomie międzynarodowym.

Szkolenia i audyty

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje szkolenia o tematyce związanej z bezpieczeństwem, które są przeznaczone w szczególności dla przedstawicieli administracji publicznej, ale także dla instytucji prywatnych. Dotychczas PPBW przeszkoliła ponad 20 500 osób w ramach prawie 340 przeprowadzonych kursów.

W ofercie szkoleniowej znajduje się kilkanaście modułów, które obejmują m.in. udostępnianie informacji publicznej, przeciwdziałanie korupcji, rolę sygnalistów w zgłaszaniu nieprawidłowości, cyberbezpieczeństwo, zapobieganie radykalizacji, mediacje rodzinne, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytucjach, ochronę danych w świetle RODO czy etykę pracy. Szczegółowa lista wraz z opisem modułów szkoleniowych znajduje się w tym miejscu.

Ponadto, zajmujemy się wdrażaniem standardów oraz prowadzeniem audytów z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych (w tym seria ISO 27001), audytów związanych z ochroną danych osobowych w świetle RODO, a także zgodnością z normą ISO 37001:2016 (System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi).

Konferencje, warsztaty i publikacje

Poprzez organizację konferencji, warsztatów, webinariów, seminariów i spotkań roboczych wspieramy wymianę wiedzy zarówno wśród organów ścigania, jak i pomiędzy służbami mundurowymi a światem nauki i biznesem. Od 2005 roku zorganizowaliśmy ponad 20 krajowych i międzynarodowych konferencji. Ponadto współorganizowaliśmy ponad 25 konferencji, wiele seminariów i warsztatów z przedstawicielami sektora publicznego, nauki i biznesu. PPBW była również patronem szeregu wydarzeń z zakresu bezpieczeństwa organizowanych na terenie Polski.

Więcej informacji na temat zorganizowanych konferencji znajduje się tutaj.

PPBW wydaje także publikacje dotyczące kluczowych aspektów bezpieczeństwa w Polsce i Europie. Link do wykazu publikacji.

Konferencje PPBW - mediacje rówieśnicze 2019 r.
PPBW organizuje wydarzenia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Inne działania

Oprócz działań wymienionych powyżej, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego angażuje się także w szereg innych inicjatyw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym:

  • jest partnerem Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych;
  • opracowała autorski Standard Cyberbezpieczeństwa dla MŚP i instytucji publicznych;
  • opracowuje i wdraża autorski program edukacyjny zapobiegający radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści, który jest dedykowany dla szkół podstawowych oraz średnich;
  • jest członkiem dwóch komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Zachęcamy do zapisania się na listę odbiorców newslettera, poprzez który informujemy o aktualnościach związanych z działaniami Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto, zapraszamy do obserwowania naszych kont na portalach LinkedIn oraz Twitter.