Wydarzenie

Śródokresowe Sympozjum Interesariuszy projektu MIRAD

Miło nam poinformować, że w dniu 28 września w Poznaniu odbędzie się Śródokresowe Sympozjum Interesariuszy projektu MIRAD. Główny temat spotkania to praca na rzecz efektywnej resocjalizacji i reintegracji przestępców z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów (ang. VETO), z uwzględnieniem kluczowej roli oceny ryzyka i współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w ten proces.

Zespół projektu jest w połowie realizowania prac i w związku z tym organizuje niniejsze wydarzenie. Do udziału w nim są zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych, organów ścigania, służby więziennej, kuratoriów oświaty, sądownictwa oraz organizacji pozarządowych. Uczestnictwo w sympozjum to szansa na nawiązanie nowych relacji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, jak i pozyskanie partnerów do realizacji kolejnych inicjatyw.

W ramach spotkania zostaną przeprowadzone następujące panele:

 1. Ciągle zmieniający się charakter oceny ryzyka: Potrzeba podejścia ukierunkowanego na potrzeby.
 2. Badanie ryzyka poprzedzające jego analizę: Ewolucja radykalizacji o charakterze prawicowym w Europie.
 3. Międzydyscyplinarne, wielostronne oraz międzysektorowe podejście: Rola organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w procesie resocjalizacji przestępców z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów.

Po każdej z sesji organizatorzy przewidują czas na dyskusję.

Wśród najbardziej istotnych tematów wystąpień znajdą się:

 • Przeszkody, wyzwania i najlepsze praktyki służb więziennych z Europy Środkowo-Wschodniej dot. resocjalizacji i readaptacji przestępców z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów.
 • Rozwój propagandy islamskiego radykalizmu i jej związek z ruchami skrajnie prawicowymi w Europie (perspektywa 5-letnia).
 • Ekstremizm za kratami: wyzwania w monitorowaniu ekstremizmu wśród osadzonych.
 • Organizacje NGO podnoszące świadomość nt. radykalizacji.

Spotkanie będzie prowadzone w językach polskim i angielskim.

Zarezerwuj termin: 28 września 2022 r.
Miejsce: Hotel Novotel Centrum w Poznaniu (plac Andersa 1)


Zarejestruj się!

Rejestracja jest otwarta do 23 września.
Kliknij, aby otworzyć program

O projekcie MIRAD:

Celem zespołu realizującego projekt MIRAD jest:

 • wspieranie współpracy w zakresie programów dotyczących zaprzestania zaangażowania i reintegracji pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
 • organizacja szkoleń dotyczących IRS (Individual Radicalisation Screening, tłum. indywidualne badanie pod kątem radykalizacji) ze specjalnym uwzględnieniem narzędzi biorących pod uwagę ideologię i płeć,
 • zwiększenie efektywności programów związanych z zaprzestaniem zaangażowania,
 • promowanie przekrojowych programów przejściowych dla VETOs (violent extremist and terrorist offenders, tłum. sprawców przestępstw z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów).

Działania w ramach projektu MIRAD skupiają się głównie na radykalizmie prawicowym oraz islamskim z istotnym wymiarem płci. Zadania projektu obejmują opracowanie narzędzia i szkolenia do oceny poziomu wiarygodności organizacji pozarządowych, poszerzenie IRS o komponent uwzględniający ideologię, podejście do szkoleń metodą mieszaną, opracowanie modeli i protokołów współpracy międzyinstytucjonalnej w kierunku skutecznego zaprzestania zaangażowania i udanej reintegracji społecznej.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę projektu dostępną pod tym linkiem.

Sylwetki prelegentów:

Ondřej Kolář
Akademia Policyjna, Czechy

Ondřej pracował w czeskiej służbie więziennej w latach 1999-2020 w areszcie śledczym jako osoba odpowiedzialna za monitorowanie ekstremizmu osadzonych oraz szef jednostki ds. prewencji i skarg. W 2012 r. był ekspertem ds. bezpieczeństwa w więzieniach na misji w Afganistanie. Od 2011 r. jest członkiem Grupy ds. Więziennictwa oraz Probacji działającej w ramach Sieci Świadomości nt. Radykalizacji (ang. Radicalisation Awareness Network – RAN), a od 2015 r. EENeT.

Ondřej jest współautorem narzędzia analitycznego SAIRO do monitorowania przejawów ekstremizmu wśród osadzonych. Od 2015 r. wykłada na Słowacji na temat przejawów ekstremizmu w przestrzeni wirtualnej. Pełni funkcję pracownika naukowego Akademii Policyjnej w Pradze ze specjalizacją dotyczącą ekstremistycznych tatuaży, narzędzi propagandowych, symboli ekstremistycznych oraz procesu radykalizacji w zakładach karnych. Jest również współautorem programu edukacyjnego dla personelu więziennego.

MIRAD-Symposium-Ondřej-Kolář

Magdalena El Ghamari
Collegium Civitas, Polska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o obronności, specjalizuje się w operacjach i technikach operacyjnych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) oraz kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego w Collegium Civitas w Warszawie. Członkini Society for Libyan Studies (The British Academy), Stowarzyszenia Kombatantów Misji PokojowychaOrganizacji Narodów Zjednoczonych. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych Młodych Naukowców, ekspertka zarówno Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jak i konsorcjum projektu MIRAD w dziedzinie Ekstremizmu Islamskiego. Zainteresowania badawcze: terroryzm (działalność organizacji terrorystycznych i procesy rekrutacyjne), procesy radykalizacji, region MENA, religia i kultura świata arabsko-muzułmańskiego.

MIRAD Symposium - Magdalena El-Ghamari

Stanisław Czerczak

Założyciel oraz lider Fundacji CODEX – partnera Sieci RAN powstałej z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Były członek neofaszystowskich bojówek kibiców piłkarskich.

Ekspert w zwalczaniu radykalizacji wśród młodzieży. Większość swojego dorosłego czasu poświęcił na przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji, nietolerancji oraz nienawiści. Jego specjalizacją są również innowacyjne strategie wyjścia (EXIT), a także inne aktywności przeciwko radykalizacji. Ma to związek z tym, że jako nastolatek był zaangażowany w skrajnie prawicowe grupy ekstremistyczne. Obecnie jest także aktywistą, mówcą oraz edukatorem. Stanisław Czerczak prowadzi zajęcia z nauczycielami, policjantami i funkcjonariuszami Służby Granicznej. Ponadto ma na swoim koncie liczne publikacje oraz artykuły w prasie.

MIRAD Symposium - Stanislaw Czerczak

Bosakiewicz Wiaczesław
Doradca Naczelnika Departamentu Wykonania Kar Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy

Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Prawa w Odessie (Ukraina), Narodową Akademię Prokuratury (Ukraina) oraz Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Od 2020 roku Wiaczesław, jako doradca naczelnika Departamentu kryminalnej egzekucji Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, odwiedził ponad 100 aresztów śledczych i więzień.

„Monitorując system więziennictwa Ukrainy od środka, możesz lepiej zrozumieć problematyczne kwestie. Obecnie ukraiński system więziennictwa jest na drodze zmian. Aby uznać, że reformy na Ukrainie zakończyły się sukcesem, potrzeba jeszcze kilku kroków. Naszymi głównymi celami są koordynacja, komunikacja, kontrola procesów wdrożeniowych oraz dostarczanie wyników na czas. Ukraiński system więziennictwa zapewnia skuteczną komunikację i partnerstwo z krajowymi i międzynarodowymi uczelniami, obrońcami praw człowieka i obywatelami obywatelskimi. Pozytywnie, patrząc na ukraińskie doświadczenia przez pryzmat integracji z szerszą perspektywą europejską, jasne jest, że możemy podzielić się doświadczeniem i metodami reformy w Ukrainie”.

MIRAD-Symposium-Bosakevych-Vyacheslav

Pedro Liberado
Dyrektor ds. Badań Naukowych (CRO) w IPS_Innovation Prison System
Koordynator portfolio ds. radykalizacji, brutalnego ekstremizmu i przestępczości zorganizowanej

Pedro Liberado ukończył socjologię na Uniwersytecie w Coimbrze, magisterium z kryminologii na Uniwersytecie w Porto i jest doktorantem z kryminologii na Uniwersytecie w Granadzie. Obecnie studiuje również na studiach podyplomowych z zakresu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie NOVA w Lizbonie oraz w Instytucie Obrony Narodowej portugalskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Pedro jest byłym pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Lizbońskiego oraz Grupy Badawczej Socjologii Kultury i Polityki (TCuPS), będącej częścią Centrum Badawczego Badań nad Wiedzą, Nauką, Technologią i Innowacją (TaSTI) Uniwersytetu w Tampere w Finlandii.

Jest certyfikowanym trenerem, członkiem Radicalisation Awareness Network (uczestniczył w spotkaniach Grupy Roboczej RAN PRISONS) i pełnoprawnym członkiem International Corrections and Prisons Association oraz American Probation and Parole Association.

W IPS Pedro Liberado koordynuje portfolio projektów z zakresu przeciwdziałania radykalizacji, brutalnego ekstremizmu i przestępczości zorganizowanej, w tym projekt HOPE – Holistic Radicalization Prevention Initiative, R4JUST – Program rozwoju kompetencji w zakresie zapobiegania radykalizacji dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, WayOut – Integrated Exit Program for Prisons and Probation, INTEGRA – Zintegrowana Służba Środowiskowa, Probacyjna i Więzienna Podejście do zapobiegania radykalizacji postaw, PRAKTYKI – Partnerstwo przeciwko brutalnej radykalizacji w miastach oraz R2PRIS – Przeciwdziałanie radykalizacji postaw w więzieniach.

Pedro Liberado - MIRAD OC event

Nadya Radkovska
Przewodnicząca Rady Współpracy Penologicznej, Rada Europy

Od 2004 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej Wykonania Wyroków w Bułgarii. Początkowo zaangażowana była jako członek zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie systemu alternatywnych sankcji i probacji.

Uczestniczyła w opracowywaniu polityk w tym sektorze, wyborze przyszłych kuratorów sądowych oraz realizacji projektów partnerskich. W 2009 roku Nadya Radkovska została kierownikiem nowo utworzonego wydziału Współpracy Międzynarodowej i Szkoleń Zawodowych Kadr w Generalnej Dyrekcji Wykonywania Wyroków. Powołała zespół do poszerzenia międzynarodowych kontaktów organizacji.

Jako szefowa wydziału, Nadya Radkovska jest odpowiedzialna za szkolenia i kwalifikacje zawodowe pracowników dla całej organizacji, w tym za opracowywanie polityk, strategii i programów. Odpowiada również za monitoring projektów i programów europejskich realizowanych w ramach Dyrekcji Generalnej Wykonywania Wyroków.

Nadya Radkovska ukończyła psychologię oraz specjalizację z zakresu psychologii sądowej. W latach 1999-2000 praktykowała w największym uniwersyteckim szpitalu neurologii i psychiatrii w Bułgarii, na oddziale psychiatrii i psychologii sądowej.

W 2007 roku uzyskała tytuł magistra z zakresu Antyterroryzmu ze specjalizacją w kierowaniu specjalistycznymi operacjami antyterrorystycznymi. Od grudnia 2015 r. Nadya Radkovska jest Członkiem Grupy Roboczej PC-CP.

MIRAD-Symposium-Nadya-Radkovska

Elyamine Settoul
Profesor nadzwyczajny, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paryż

Elyamine Settoul jest wykładowcą w National Conservatory of Arts and Crafts oraz doktorem nauk politycznych w paryskim Instytucie Studiów Politycznych (2012).

Pracował w Jean Monnet Fellow w Centrum Studiów Zaawansowanych im. Roberta Schumana w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2013-2015). Jego badania koncentrują się wokół kwestii bezpieczeństwa/obrony, tematów związanych ze zjawiskami imigracji i radykalizacji. Uczestniczył w wielu europejskich projektach badawczych i jest ekspertem ds. zjawisk radykalizacji w wielu strukturach (obserwatorium radykalizacji, ministerstwa, władze lokalne, administracja więzienna itp.).

MIRAD-Symposium-Elyamine-Settoul

Cezary Mecwaldowski
Projektant, badacz, biegły sądowy i autor publikacji

Starszy wykładowca Wydziału Bezpieczeństwa Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Odpowiedzialny za szkolenia z zakresu ICT w więzieniach, informacji poufnych, ochrony danych osobowych oraz korzystania z urządzeń do kontroli osób, bagażu i pojazdów. Przez dziesięć lat był wykładowcą/trenerem w Dziale Szkolenia Bezpieczeństwa. Specjalista w zakresie technicznych zabezpieczeń ochronnych, w szczególności systemów alarmowych. Od ponad ośmiu lat prowadzi badanie monitoringu wizyjnego w Polskiej Służbie Więziennej.

Posiada dwuletnie doświadczenie w energetyce, dwudziestoletnie w projektowaniu systemów niskoprądowych, elektronicznych zabezpieczeń – systemów alarmowych oraz odbył dwuletni staż w Arabii Saudyjskiej w zakresie energetyki i automatyki. Od 3 lat jest wykładowcą w Ośrodku Szkoleniowym Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Energetyka Przemysłowa i Komputery Stosowane. Ponadto z powodzeniem ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – kierunek pn. organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

MIRAD-Symposium-Cezary-Mecwaldowski

Maria Stoyanova
Analityk, Program Prawny

Maria Stoyanova pracuje obecnie jako analityk w Centrum Badań nad Demokracją. Zajmuje się realizacją projektów w ramach Programu Prawo i Bezpieczeństwo, w zakresie ochrony praw człowieka, przeciwdziałania terroryzmowi i radykalizacji oraz innych priorytetowych tematów programów.

Maria ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do zespołu CSD Maria pracowała w sektorze pozarządowym, w szczególności przy realizacji projektów z zakresu praw dziecka i przedsiębiorczości społecznej finansowanych przez Komisję Europejską. W 2018 roku odbyła staż w Instytucie Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bułgarii.

MIRAD-Symposium-Maria-Stoyanova

Vânia Sampaio
Konsultant i badacz
Radykalizacja, brutalny ekstremizm i przestępczość zorganizowana

Vânia Sampaio ukończyła kryminologię na Uniwersytecie w Porto w Portugalii oraz magisterium z terroryzmu, przestępczości międzynarodowej i bezpieczeństwa globalnego na Uniwersytecie Coventry w Wielkiej Brytanii. W ramach studiów prowadziła badania dotyczące postrzegania przez policję handlu ludźmi jako jednej z przeszkód w prowadzeniu dochodzeń i ściganiu tych spraw.

Ponadto była stażystką w portugalskiej policji żandarmerii (Guarda Nacional Republicana), a konkretnie w wydziale dochodzeniowo-śledczym. W zakresie pracy magisterskiej jej praca doktorska koncentrowała się na roli społeczeństwa obywatelskiego w walce z przestępczością zorganizowaną, a konkretnie na sprawie sycylijskiej mafii.

Oprócz swojej ścieżki akademickiej, Vânia nawiązała współpracę z portugalską platformą mediów internetowych i kanałem telewizyjnym w zakresie tworzenia treści dotyczących zagadnień kryminologicznych. W IPS Vânia Sampaio jest oddelegowana do portfolio radykalizacji, brutalnego ekstremizmu i przestępczości zorganizowanej, w ramach którego współpracuje przy kilku projektach.

MIRAD-Symposium-Vânia-Sampaio

Raquel Venâncio
Konsultant i badacz
Portfolio ds. międzynarodowej współpracy sądowej w IPS_Innovation Prison Systems

Raquel Venâncio uzyskała tytuł magistra nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie w Portugalii. Jej praca magisterska dotyczyła terroryzmu dżihadystów w XXI wieku, a konkretnie ISIS i jego machiny propagandowej. Odbyła staż w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Portugalii. Ponadto odbyła staż w EURODEFENSE (PT), gdzie zajmowała się badaniem procesu europejskiego oraz instytucji bezpieczeństwa i obrony. Następnie była częścią Portugalskiego Instytutu Obrony Narodowej, nadzorując kursy obronne.

Raquel pracowała również w portugalskiej Narodowej Agencji Innowacji jako asystent projektu, gdzie była odpowiedzialna za zbieranie i analizowanie informacji na potrzeby projektu Obserwatorium PERIN. W IPS Raquel Venâncio jest członkiem do portfolio ds. międzynarodowej współpracy sądowej, w ramach którego współpracuje przy kilku projektach.

MIRAD-Symposium-Raquel-Venâncio

Data
2022-09-28
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail