Projekty

PPBW od początku swojego istnienia jest zaangażowana w projekty badawczo-rozwojowe, głównie z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2017 Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego bierze również aktywny udział w projektach europejskich. Ponadto, PPBW realizuje inne działania i aktywności na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

12 projektów w realizacji

PPBW realizuje aktualnie 12 projektów finansowanych ze środków NCBR, europejskich oraz własnych.

7 projektów europejskich

Od 2017 roku PPBW realizuje projekty europejskie, które są szansą na wymianę międzynarodowych doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa.

21 zrealizowanych projektów B+R

Od 2005 roku PPBW była zaangażowana w łącznie 21 projekty B+R badawczo-rozwojowe.

Projekty w trakcie realizacji

FORMOBILE - From mobile phones to court - A complete FORensic investigation chain targeting MOBILE devices

PREVENT - Procurements of innovative, advanced systems to support security in public transport

SPARTA - Special projects for advanced research and technology in Europe

Lion DC - Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes

i-LEAD Innovation - Law Enforcement Agencies Dialogue

MINDb4ACT - Developing skills and building a community of practice for innovative, ethical and effective actions against violent extremism

Off-line'owe badanie nośników danych

System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV) - EMMA 22

Preatorian - nowoczesny pojazd patrolowo-interwencyjny

Standard cyberbezpieczeństwa PPBW

Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH

Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych

Projekty zakończone

BIOWIZ - Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo

Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby Centrum ds. Uprowadzeń

System informacyjno-analityczny wspomaganie działań Biura Ochrony Rządu

Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa

Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy przetwarzania danych w obszarze analizy kryminalnej - LINK 2

Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dla potrzeb wspomagania działań organizacyjnych i operacyjnych służb bezpieczeństwa publicznego

INDECT Inteligentny system informacyjny wspierający obserwacje, wyszukiwanie i detekcje dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim

Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu

Prototyp terminala radiokomunikacyjnego o zwiększonej odporności na zakłócenia i podsłuchy, przeznaczony dla administracji publicznej

Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne

Multimedialny system wspomagający identyfikacje i zwalczanie przestępczości (w tym przemocy w szkołach) oraz terroryzmu

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technologii agentowych do wspomagania działań operacyjnych i śledczych oraz procedur dowodowych z uwzględnieniem przestępstw internetowych

Narzędzie wspomagające procedury śledcze wykorzystujące automatyczne wnioskowanie

Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo kryptograficzne w sieciach teleinformatycznych

System analizy, klasyfikacji i wspomagania rozpoznawania osób na podstawie rozmów z telefonów alarmowych oraz kontroli operacyjnej

Aplikacje technologii mowy w systemach bezpieczeństwa publicznego

System tłumaczenia automatycznego opracowany na potrzeby poprawy bezpieczeństwa publicznego

Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli