Wydarzenie

Podsumowanie konferencji 2016 “Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa”

"Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa - wymiana międzynarodowych doświadczeń" - tak brzmiał tytuł konferencji zorganizowanej przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, która w dniach 11-12 maja 2016 roku odbyła się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Patronat medialny nad konferencją objął dziennik Rzeczpospolita oraz tygodnik Policja 997.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był Dzień Informacyjny w obszarze "Bezpieczne społeczeństwa" Programu Horyzont 2020, który odbył się w dniu 10 maja 2016 roku przy wsparciu przedstawicieli Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych REA.

Głównym celem konferencji była identyfikacja i wypracowanie optymalnych sposobów współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, przedsiębiorcami oraz służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Podczas Dnia Informacyjnego (10 maja 2016 roku) szczegółowe informacje na temat obecnego konkursu z obszaru bezpieczeństwa Programu Horyzont 2020 przedstawili następujący prelegenci:

 1. Agnieszka Marciniak - Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych (REA);
 2. Alberto-Pietro Contaretti - Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej.

I dzień konferencji (11 maja)

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od wystąpień Gości Honorowych:

 1. Dr hab. Teresy Czerwińskiej - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. Wiesława Jasińskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 3. Gen. Włodzimierza Nowaka - Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. Cyberbezpieczeństwa.

Następnie, zaprezentowane zostały nowe możliwości finansowania przez Komisję Europejską działań służb i instytucji państwowych, zmierzających do wdrażania efektów prac B+R (mechanizmy POV, PCP, PPI). W tej części wystąpili:

 1. Paolo Salieri - Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej;
 2. Dr Pantelis Michalis - Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem (KEMEA), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rekonstrukcji Administracji, Grecja;
 3. Rashel Talukder - Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W kolejnej sesji przedstawiciele Policji z Wielkiej Brytanii oraz Holandii podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów B+R w obszarze bezpieczeństwa:

 1. Andrew Stainforth - Policja z West Yorkshire, Wielka Brytania;
 2. Patrick Padding - Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Służb Mundurowych ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services), Oficer Policji Holenderskiej.

Modele finansowania badań w obszarze bezpieczeństwa w państwach UE - w tym kwestie praw własności intelektualnej do efektów prac B+R zaprezentowali:

 1. Shaun Mallinson - Koordynator ds. współpracy i finansowania, Centrum ds. badań stosowanych i technologii (CAST), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wielka Brytania;
 2. Rashel Talukder - Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polska;
 3. Dr Georgios Kioumourtzis - Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem (KEMEA), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rekonstrukcji Administracji, Grecja.

Po krótkiej przerwie prezentację nt. Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa przedstawił dr Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyło się także podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PPBW a ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services).

II dzień konferencji (12 maja)

Gości konferencji przywitali prof. Emil W. Pływaczewski - Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Sebastian Serwiak - Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego, który podsumował wcześniejsze dwa dni obrad.

Po rozpoczęciu konferencji głos zabrali Goście Honorowi:

 1. Nadinsp. dr. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji;
 2. Płk. Krzysztof Olkowicz - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Następnie, prof. Lech Paprzycki - Prezes Sądu Najwyższego Kierujący Izbą Karną dokonał wprowadzenia do dyskusji, która była poświęcona próbie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy prawem do prywatności a koniecznością działań inwigilacyjnych prowadzonych przez służby mundurowe i specjalne.

W dyskusji uczestniczyli:

 1. Generał Marek Bieńkowski - Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli;
 2. Dr hab. Ryszard Czerniawski - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny;
 3. Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 4. Dr Zbigniew Wrona - Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli;
 5. Mirosław Wróblewski - Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
 6. Katarzyna Szymielewicz - Prezes Fundacji Panoptykon;
 7. Sędzia Anna Maria Wesołowska;
 8. Prof. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska.

Do dyskusji odniósł się Honorowy Gość konferencji Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Dyskusja zakończyła się prezentacją dokonaną przez przedstawicieli TELESTE VIDEO NETWORKS oraz SATLAN, poświęconą wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości i terroryzmu.

Po przerwie, w drugiej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki wybranych projektów B+R z obszaru bezpieczeństwa, finansowanych głównie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejne Ponadto, wystąpienia dotyczyły tematyki cyberbezpieczeństwa oraz ochrony granic:

 1. Mł. insp. Marcin Golizda-Bliziński - Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Biuro Kryminalne, Komenda Główna Policji. Wystąpienie pt. "Pion do walki z cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Historia i wyzwania";
 2. Dr Joanna Świątkowska - Dyrektor Programowej CYBERSEC, Instytut Kościuszki. Wystąpienie pt. "Cyberbezpieczeństwo RP - wyzwania i zagrożenia";
 3. Gen. bryg. rez. pil. Dariusz Wroński - Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Wystąpienie pt. "Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP".

W konferencji oraz Dniu Informacyjnym uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP oraz administracji państwowej, polskich i europejskich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziowie i prokuratorzy, przedstawiciele publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Łącznie w wydarzeniach wzięło udział ponad 300 osób.

W konferencji uczestniczyli goście z następujących państw:

Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Honorowymi Gośćmi konferencji byli:

 1. Prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
 2. Prof. Lech Paprzycki - Prezes Sądu Najwyższego Kierujący Izbą Karną;
 3. Dr hab. Teresa Czerwińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 4. Dr Wiesław Jasiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 5. Bogdan Święczkowski - Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy;
 6. Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji;
 7. Leszek Grabarczyk - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 8. Płk. Krzysztof Olkowicz - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
 9. Gen. Włodzimierz Nowak - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Cyberbezpieczeństwa;
 10. Patrick Padding - Core Group Leader of European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS), Holandia;
 11. Dr. Pantelis Michalis - Vice Director of Center for Security Studies (KEMEA), Ministry of Interior and Administrative Reconstruction, Grecja;
 12. Insp. dr Piotr Bogdalski - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 13. Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
 14. Prof. dr. hab. inż. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie;
 15. Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego.

Zadania postawione wobec Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynikające z dyskusji prowadzonej podczas konferencji:

 1. Wsparcie służb mundurowych w przejściu procedury rejestracji w Komisji Europejskiej, aby służby mogły brać bezpośredni udział w projektach finansowanych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Planowana jest ścisła współpraca w tym zakresie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE;

  Czas realizacji: czerwiec-lipiec 2016 rok.

 2. W odniesieniu do wyzwania jakie przed PPBW postawił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, planowane jest w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzenie dyskusji nad ewentualnymi zmianami legislacyjnymi w zakresie działań służb mundurowych ingerujących w prawo do prywatności. Planuje się, aby w prace zaangażowani byli przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki.

  Czas realizacji: czerwiec-sierpień 2016 - opracowanie metodologii i logistyki prac, wrzesień 2016-luty 2017 - organizacja eksperckich spotkań, merytoryczna praca nad dokumentami, marzec-maj 2017 - wypracowanie końcowego raportu, zawierającego rekomendacje zmian legislacyjnych.

Prezentacje z konferencji można zobaczyć tutaj.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail