Spotkanie „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

10 maja 2017 roku odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu pt. „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Obserwatorium to interdyscyplinarne ciało, w którego skład wchodzą przedstawiciele wielkopolskich instytucji zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Istotą przedsięwzięcia jest prowadzenie szerokiej diagnozy zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich działań wyprzedzających o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i profilaktycznym.

W spotkaniu udział wzięli m.in:

 • Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
 • insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 • Krzysztof Błaszczyk – Wicekurator Oświaty;
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu;
 • Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Równego Traktowania;
 • Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki;
 • Elżbieta Ruta – Solarska – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
 • Jarosław Cieszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
 • Wiesław Banaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania;
 • Wojciech Mroczkowski – Zastępca Kuratora Okręgowego;
 • Ewa Superczyńska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu;
 • Marzena Atkielska – Prezes Fundacji BZ WBK;
 • Radosław Dukat – Kierownik Działu Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;
 • Rashel Talukder – Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.