SNAPPY: Spotkanie inaugurujące projekt

Dnia 16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „SNAPPY – Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Gestora projektu z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, a także członkowie konsorcjum w składzie: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Lider), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland sp. z o.o.

Podczas spotkania przedstawiony został harmonogram prac oraz skład zespołu realizującego projekt. Przebieg dyskusji pomiędzy Gestorem a wykonawcami zaowocował ustaleniem szczegółów kolejnych działań. W trakcie wydarzenia poruszono kwestie związane z funkcjonalnością kreowanej bazy, zdefiniowano użytkowników końcowych, wskazano poziomy dostępu i związane z nimi wymagania. Dzięki wspólnie przeprowadzonym rozmowom rozpoznane zostały oczekiwania Gestora, które będą miały wpływ na ostateczny wygląd Bazy.

SNAPPY finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Cel projektu to budowa Bazy Standaryzowanych Programów Profilaktycznych. Narzędzie ma umożliwiać katalogowanie, inwentaryzowanie, standaryzowanie oraz składanie sprawozdań z przeprowadzonych programów i akcji profilaktycznych przez jednostki Policji z całego kraju, jak również inne instytucje państwowe i samorządowe.