SNAPPY: Pierwszy etap projektu został zakończony

24 maja 2020 roku zakończył się pierwszy z pięciu etapów realizacji projektu SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”, którego Gestorem jest Komenda Główna Policji.

Pierwszy etap składał się z trzech zadań, na które złożyła się diagnoza i analiza dostępnych narzędzi oraz identyfikacja źródeł danych, identyfikacja potrzeb użytkowników końcowych związanych z funkcjonalnością bazy wraz z poznaniem wymagań Gestora oraz zaproponowaniem scenariuszy użytkowania Bazy, a także analiza wymagań prawno-organizacyjnych dla budowanej Bazy.

Etap trwał sześć miesięcy, PPBW wraz z partnerem – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziła prace badawcze, które będą stanowiły solidne podstawy do budowy Bazy. Obok analizy porównawczej istniejących narzędzi i rozwiązań, przeprowadzone zostały badania z udziałem potencjalnych użytkowników końcowych. W badaniu sondażowym wzięło udział około 120 respondentów oraz przeprowadzono kilkanaście wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Policji różnego szczebla, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i przedstawicielami oświaty. Na bazie tych wyników zaproponowano rekomendowane funkcjonalności.

Projekt SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych” realizowany jest przez konsorcjum, na którego czele stoi PPBW, a wykonawcami są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i SNP Poland sp. z o.o. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (DOB-BIO10/10/02/2019). Budżet projektu wynosi 1 095 418 zł. Więcej informacji tutaj: www.ppbw.pl/projekt-snappy.