SNAPPY: Ankieta dotycząca Bazy Standaryzowanych Programów Profilaktycznych

Do 3 kwietnia 2020 roku trwa badanie ankietowe, które ma pomóc w zgromadzeniu wiedzy na temat zbierania, porządkowania i przetwarzania danych dotyczących programów i akcji profilaktycznych w różnego typu instytucjach i organizacjach w Polsce. Pozyskane wyniki przyczynią się do rozwoju narzędzia, jakim będzie Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych oraz określenia jego przyszłych funkcjonalności.

Do wzięcia udziału w badaniu zachęcamy użytkowników końcowych, szczególnie funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskich i Gminnych, pracowników systemu oświaty, pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zajmują się opracowywaniem, wdrażaniem i ewaluacją programów profilaktycznych.

Ankieta ma formę elektroniczną i jest dostępna pod adresem: https://link.do/mN9NX.

Badanie ankietowe jest elementem pierwszego etapu projektu SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Lider), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i firmy SNP Poland Sp. z o.o. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa (więcej informacji o projekcie).