Rozpoczęła się realizacja projektu INDEED!

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja europejskiego projektu INDEED. Koordynatorem prac zespołu projektowego jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem projektu INDEED jest wzmocnienie wiedzy, możliwości i umiejętności praktyków i decydentów zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji, brutalnemu ekstremizmowi i deradykalizacją w zakresie projektowania, planowania, wdrażania i ewaluacji inicjatyw w tej dziedzinie, w oparciu o podejście oparte na dowodach. INDEED opiera się na aktualnym stanie wiedzy i rozwiązaniach (state of the art), wykorzystując ich naukowe i praktyczne atuty – wzbogacając je o dodatkowe funkcje, aby napędzać postęp i ograniczać rosnący wzrost radykalnych poglądów i przemocowych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

Ramy metodologiczne INDEED opierają się na podejściu „5 I”, tj. 5 fazach projektu: Identyfikacja; Zaangażowanie; Innowacje; Wdrożenie; Wpływ. U podstaw metodologii pracy INDEED leży interdyscyplinarne i partycypacyjne podejście, które obejmuje współtworzenie poszczególnych etapów projektu i wdrażanie ich przy ścisłym zaangażowaniu wielosektorowych interesariuszy. Tworzenie SMART Hubs (Stakeholder Multisectoral Anti-Radicalisation Teams) jako części INDEED ma na celu ułatwienie tego procesu.

Wśród głównych celów projektu są:

  1. Opracowanie uniwersalnego modelu opartego na dowodach (Evidence-Based Evaluation Model; EBEM) do oceny zapobiegania radykalizacji i jej łagodzenia.
  2. Opracowanie praktycznego narzędzia oceny opartego na EBEM.
  3. Stworzenie przyjaznych dla użytkownika repozytoriów (repozytoria czynników radykalizacji i ścieżek prowadzących do radykalizacji; czynników wzmacniających odporność na radykalizację; zbiór praktyk opartych na dowodach – wykorzystywanych do praktycznego wykorzystania przez praktyków i decydentów.
  4. Wdrażanie dedykowanych programów i szkoleń (offline/online).

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020.

INDEED - news baner