SAFE – Polsko-niemieckie działania na rzecz bezpieczeństwa

Instytucje realizujące projekt:

  • Brandenburski Instytut Społeczeństwa i Bezpieczeństwa (koordynator),
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (partner).

Opis projektu:

Projekt SAFE uzyskał finansowanie w 2023 roku z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na przygotowanie transgranicznej analizy bezpieczeństwa w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza. Wśród planowanych działań znajduje się wzmocnienie współpracy pomiędzy oboma krajami w zakresie zapobiegania i kontroli przestępczości.

Koncepcja zostanie opracowana na podstawie efektów dwóch warsztatów dotyczących wymiany i ekspertyzy po stronie niemieckiej i polskiej z udziałem zidentyfikowanych kluczowych interesariuszy, takich jak przedstawiciele policji, samorządów lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. W centrum uwagi znajdą się kraje związkowe Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Berlin po stronie niemieckiej, natomiast po polskiej województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie.

Działania będą odnosić się do przestępczości i zagrożeń, jak również subiektywnych ocen obywateli Niemiec i Polski w zakresie przypadków łamania prawa w obszarach przygranicznych. Podczas warsztatów zostaną przeanalizowane potrzeby oraz przyszłe wyzwania w dziedzinie zapobiegania przestępczości występującej na terenach leżących blisko granic pod kątem zintensyfikowanej współpracy polsko-niemieckiej. Projekt zidentyfikuje i przeanalizuje potencjał i wyzwania związane z możliwością przeprowadzenia tego badania.

Na koniec zespół realizujący SAFE podsumuje i oceni wnioski we wspólnym raporcie. Dokument będzie również zawierał rekomendacje na temat wymiany doświadczeń, a także monitorowania sytuacji i trendów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego percepcji w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego. Wspomniane warsztaty odbędą się w Poczdamie i w Poznaniu.

Cele projektu:

  1. Przygotowanie analizy stanu bezpieczeństwa i jego percepcji przez mieszkańców regionu pogranicza polsko-niemieckiego.
  2. Porównanie wskaźników statystycznych dotyczących przestępczości i sytuacji bezpieczeństwa w celu opracowania zaleceń dla sektora publicznego, policji i administracji.
  3. Identyfikacja interesariuszy po obu stronach granicy, którzy powinni być zaangażowani w wymianę doświadczeń i stały monitoring sytuacji bezpieczeństwa na polsko-niemieckim pograniczu, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
  4. Celem długofalowym jest powtarzanie analiz bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu, aby badać zachodzące zmiany i ocenić skuteczność podejmowanych działań. W ten sposób projekt wzmocni transfer wiedzy pomiędzy niemieckimi i polskimi podmiotami w zakresie prewencji kryminalnej.

Więcej informacji na temat projektu SAFE można znaleźć pod tym linkiem.

Polish-German Foundation for Science

Ten projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki