Podsumowanie III Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

W dniu 23 kwietnia 2018 roku w Poznaniu, w ramach targów SECUREX, odbyło się III Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Podczas tegorocznego Forum debatowano nad „Rolą policyjnych klas mundurowych w kształtowaniu postaw obywatelskich młodzieży w aspekcie bezpieczeństwa”.

W imieniu gospodarza Międzynarodowych Targów Poznańskich III Forum otworzyła Elżbieta Roeske Wiceprezes Zarządu MTP, wskazując, iż współpraca na rzecz bezpieczeństwa z instytucjami państwowymi i samorządowymi jest jednym z głównych zadań Targów, w które wpisuje się także współorganizacja Forum. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka w swoim inauguracyjnym wystąpieniu podkreślił, iż wielkopolski program ramowy dla klas policyjnych z jednej strony pozwala każdej klasie uczestniczyć w identycznych zajęciach o tematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale i organizowane zajęcia, zwłaszcza stacjonarne warsztaty szkoleniowe i treningi kompetencji, sprzyjają wzmacnianiu więzi w grupie oraz uczą pracy zespołowej. Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rashel Talukder wskazał, iż klasy policyjne to nie tylko nauka dla wybranych uczniów m.in. z zakresów prawa i prewencji, ale również budowanie szerokiego grona osób działających w różnych aspektach profilaktyki i aktywnych w przedsięwzięciach o charakterze wolontariatu.

W otwarciu Forum uczestniczył Krzysztof Błaszczyk Wicekurator Oświaty w Poznaniu, który w wystąpieniu wskazał na wagę podjętej ponad 10 lat temu w Wielkopolsce inicjatywy tworzenia klas profilowanych o kierunku policyjnym i pracy w tym zakresie dyrektorów szkół, koordynatorów szkolnych oraz policjantów profilaktyków.

Podczas kolejnych wystąpień uczestnicy zapoznali się z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie rozwoju klas policyjnych, które przedstawili liczni reprezentanci szkół.

W drugiej części Forum, przedstawiciel Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego poprowadził debatę z udziałem dr Agnieszki Barczykowskiej z Zakładu Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Anny Czarneckiej Koordynatora Programu Ramowego dla klas policyjnych KWP w Poznaniu, Marii Bychawskiej Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz dr Jakuba Jasiczaka z Fundacji Fort.

W trakcie debaty została podkreślona rola klas policyjnych, które są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi i od wielu lat cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Jak stwierdzono, programy zajęć muszą jednak cały czas ewaluować zgodnie z trendami w zakresie bezpieczeństwa, zmian prawnych, rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Uczestnicy debaty jednoznacznie wskazali, iż jest to możliwe tylko wtedy, gdy dyrekcja szkoły i nauczyciele przy współpracy z policjantami w pełni angażują się w działania edukacyjno-organizacyjne. Wiele szkół właśnie w ten sposób realizuje program nauczania i współpracy, czego efektem jest kilka tysięcy absolwentów klas policyjnych w Wielkopolsce i kolejni uczniowie starający się do nich dołączyć.

W trakcie debaty zastanawiano się także nad przyszłością policyjnych klas mundurowych, w tym możliwością wykorzystania potencjału uczniów w aspekcie zwiększania poziomu bezpieczeństwa kraju. Jak stwierdzili jej uczestnicy, możliwości są duże, a przykłady dobrych praktyk widoczne są podczas licznych eventów czy przedsięwzięć o charakterze wolontaryjnym, w których młodzież regularnie bierze udział.

Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka za wysokie zaangażowanie w powyższym obszarze wyróżnił kilkanaście osób. Wśród nich byli dyrektorzy szkół, nauczyciele koordynatorzy policyjni, przedstawiciele podmiotów współorganizujących zajęcia teoretyczne i praktyczne. W podsumowaniu podkreślił, iż wszystkie zgłoszone pomysły zostaną poddane konstruktywnej analizie, a co jest w gestii KWP w Poznaniu wdrożone do realizacji, jak m.in. wniosek sprzed czterech lat – z podobnej konferencji – dotyczący uruchomienia treningów kompetencyjnych.

Forum to już cykliczna inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z uwagi na poruszaną tematykę, trzecia edycja Forum została zorganizowana w ramach interdyscyplinarnego przedsięwzięcia „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, które powstało w 2015 roku w celu podejmowania kompleksowych działań w zakresie monitorowania, wykrywania oraz przeciwdziałania zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży. Szczegółową prezentację na temat działań podejmowanych w ramach Obserwatorium przedstawił kom. Michał Królikowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli środowisk samorządowych, służb mundurowych, administracji rządowej, świata nauki, szkolnictwa oraz organizacji pozarządowych. Liczną grupą tegorocznego Forum byli uczniowie, którym to spotkanie również było dedykowane.