Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwany „Administratorem”) jest Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą przy: ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań, o numerze NIP: 783-161-82-32 i numerze REGON: 300294630 oraz numerze KRS: 0000251345.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań lub pod adresem e-mail: sekretariat@ppbw.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań lub pod adresem email: iodo@ppbw.pl.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO, tj.

 1. na podstawie udzielonej wcześniej zgody;
  albo
 2. na podstawie zawartej umowy z Administratorem w zakresie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji niniejszej umowy;
  albo
 3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym w zakresie dochodzenia roszczeń).

CELE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane manualnie (w wersji papierowej) oraz automatycznie (w wersji elektronicznej):

 1. w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  W przypadku zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 2. w celu zawarcia umowy lub w ramach działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych osobowych będzie natomiast powodował niemożność wykonania oraz tym samym zawarcia umowy;
 3. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

ODBIORCY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wspierające nas w świadczeniu usług, czyli takie, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, z którymi współpracujemy, łącząc produkty lub usługi itp.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmioty księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie obowiązywania umowy – jeżeli umowa będzie stanowiła podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, a także po jej zakończeniu w ramach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 4. statystycznych i archiwizacyjnych;
 5. maksymalnie przez okres trzech lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że inny okres przetwarzania danych lub okres przedawnienia roszczeń będzie wynikał z przepisów prawa.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu, o którym mowa poniżej.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SPRZECIW

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator korzysta z rozwiązania Google Analytics, co może się wiązać z przesyłaniem Pani/Pana danych osobowych na serwery w państwach trzecich.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu, jednak bez jego wykorzystywania do podjęcia automatycznej decyzji mogącej powodować skutki prawne.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.