Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało ustanowione w 2006 roku celem uzyskania podmiotowości prawnej przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) i możliwości realizowania projektów badawczo-rozwojowych oraz innych przedsięwzięć i dokonywanie czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

Jest to stowarzyszenie rejestrowe w rozumieniu Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustanowione przez członków założycieli i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie statutu. Jego zakres działalności został uzgodniony na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 2/2006. 

Organami Stowarzyszenia PPBW są:

  1. Zarząd – organ wykonawczy i reprezentujący Stowarzyszenie na zewnątrz;
  2. Komisja Rewizyjna – organ nadzorujący działalność Stowarzyszenia;
  3. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i organem uchwałodawczym posiadającym kompetencje np. do określenia głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, dokonywania zmian w statucie, wyboru wszystkich władz Stowarzyszenia itd.

W Stowarzyszeniu powołano również funkcję Honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, który posiada głos decydujący w przypadku równości głosów wśród członków Zarządu.

Zarząd

prof. zw. dr hab. EMIL W. PŁYWACZEWSKI 
Honorowy Prezes Zarządu

prof. zw. dr hab. EWA GUZIK-MAKARUK  
Prezes Zarządu

RASHEL TALUKDER
Wiceprezes Zarządu

prof. zw. dr hab. inż. GRAŻYNA DEMENKO 
Członek Zarządu

prof. zw. dr hab. inż. GRZEGORZ DOBROWOLSKI
Członek Zarządu

prof. zw. dr hab. ARKADIUSZ LETKIEWICZ
Członek Zarządu