Konferencja w Sądzie Najwyższym pt. „Nowoczesne technologie w procesie karnym i czynnościach wykrywczych a prawa i wolności obywatelskie”

W dniu 20 września 2012 roku w gmachu Sądu Najwyższego odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne technologie w procesie karnym i czynnościach wykrywczych a prawa i wolności obywatelskie”, zorganizowana przez Sąd Najwyższy RP, Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w tym roku po raz pierwszy także przy współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Honorowy Patronat nad konferencją objął Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, który również uczestniczył w obradach.

W konferencji udział wzięli sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej i innych jednostek wojskowych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz przemysłu, czynnie uczestniczących we wdrażaniu wyników prac polskiej nauki.

Bardzo ważnym tematem poruszanym podczas konferencji była kwestia gwarancji praw i wolności obywatelskich w kontekście nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

Dyskurs ten jest potrzebny także ze względu na wnioski skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie precyzyjnego określenia zakresu stosowania technik operacyjnych oraz niejawnego wykorzystywania danych telekomunikacyjnych.

Drugim istotnym tematem omawianym podczas obrad było określenie obszarów badawczych z zakresu prawa i technologii nad bezpieczeństwem wewnętrznym, które powinny znaleźć się w przyszłych Programach Strategicznych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Mając na uwadze szybko postępującą informatyzację wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, zaprezentowane zostały nowe możliwości automatycznej transkrypcji mowy na tekst oraz Inteligentną Wyszukiwarkę Akt Sądowych (InWas).

Efekty debat prowadzonych w trakcie Konferencji, przyczynią się zarówno do określenia dalszych kierunków prac badawczych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i do opracowania odpowiednich regulacji prawnych, pozwalających na właściwe korzystanie przez służby z wypracowanych technologii, w szczególności w zakresie stosowania techniki operacyjnej.

Wśród występujących Gości podczas konferencji obecni byli:

 • Stanisław Dąbrowski – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
 • Prof. Lech Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną;
 • Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
 • Jacek Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych;
 • Gen. bryg. Krzysztof Bondaryk – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Paweł Wojtunik – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji;
 • Prof. Jacek Gołaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego;
 • Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Leszek Grabarczyk – Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Dr Adam Bodnar – Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
 • Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Katarzyna Szymielewicz – Prezes Zarządu Fundacji Panoptykon.