Konferencja PPBW 17.06.2015 w Warszawie

W dniu 17 czerwca 2015 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się Konferencja organizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego – nowe wyzwania, nowe perspektywy. Prezentacja Strategii Działania PPBW na lata 2015-2020”.

Głównym celem Konferencji była prezentacja Strategii Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2015-2020, która została opracowana we współpracy z służbami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek prawny RP. Nowa formuła działania PPBW jest odpowiedzią na zaobserwowane zmiany oraz odniesieniem do obecnych realiów prowadzenia prac B+R w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Konferencję otworzył Koordynator Główny PPBW – prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski.

Konferencja została podzielona na dwie części.

I część Konferencji:

Zgodnie ze stałą praktyką podczas Konferencji zaprezentowane zostały wybrane, niżej wymienione projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część tę moderował Rashel Talukder – Sekretarz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 1. „Projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach Klastra Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 2. Projekt pt. „Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego” – dr Grzegorz Gudzbeler, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 3. Projekt pt. „Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy przetwarzania danych w obszarze analizy kryminalnej (LINK 2)” – dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie;
 4. Projekt pt. „Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia” – dr inż. Marcin Łandwijt, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”;
 5. Projekt pt. „Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa (ARM-1)” – dr Ewa Kuśmierek, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe;
 6. Projekt pt. „System ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP na potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej” – dr inż. Rafał Piotrowski, Wojskowy Instytut Łączności;
 7. „Nowe technologie podwójnego zastosowania na rzecz wsparcia bezpieczeństwa wewnętrznego” – dr inż. Mariusz Łuszczyk, PIT-RADWAR S.A.

II oficjalna część Konferencji:

W drugiej, oficjalnej części Konferencji, którą poprowadzili prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Koordynator Główny PPBW oraz prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz – Koordynator ds. realizacji projektów, miała miejsce prezentacja Strategii Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2015-2020, jak również przedstawienie składu Rady Programowej PPBW.

Należy podkreślić, iż aby efekty prac prowadzonych w ramach PPBW w pełni odpowiadały oczekiwaniom instytucji, dla których Platforma została ustanowiona, Strategia powstała przy współpracy z służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Do prac nad Strategią zaproszono: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Państwową Straż Pożarną, Policję, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Służbę Celną, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili:

 • Prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego;
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Płk Jacek Rychlica – Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii;
 • Dr hab. Ryszard Czerniawski – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Płk Mirosław Depko – Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu;
 • Gen. bryg. SG Marek Borkowski – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 • Podinsp. Tomasz Watras – Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej reprezentujący Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego;
 • Insp. dr Piotr Bogdalski – Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • Prof. dr hab. Tadeusz Jerzy Tomaszewski – Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej Uniwersytet Warszawski;
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Glen – Prorektor ds. naukowych Akademia Obrony Narodowej;
 • Sędzia Anna Wesołowska;
 • Dr Zbigniew Wrona – Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższa Izba Kontroli;
 • Sebastian Serwiak – Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego;
 • Dr inż. Krzysztof Łysek – Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Łączności;
 • Gen. bryg. pil. Dariusz Wroński – Prezes Centrum Wdrożeniowo – Produkcyjnego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 • Taras Hataliak – przedstawiciel ukraińskiej organizacji pozarządowej OPORA.