Jakie czynniki prowadzą do dyskryminacji, alienacji i radykalizacji wśród młodzieży?

Radykalizacja, polaryzacja, alienacja i ekstremizm są złożonymi procesami, których zapobieganie wymaga kompleksowego podejścia, dlatego w ramach projektu PARTICIPATION wykonaliśmy badania mające na celu analizę czynników prowadzących do tych zjawisk. W badania zaangażowano szeroką grupę lokalnych interesariuszy oraz przedstawicieli młodzieży.

Jako PPBW zorganizowaliśmy dwa warsztaty w dniach 1 i 8 czerwca br. kolejno w Sycowie i Poznaniu. Założeniem tych badań było wypracowanie i promowanie platformy dialogu, wymiany wiedzy i potrzeb, a także identyfikowania i wypracowania strategii radzenia sobie z trudnościami w lokalnej społeczności.

Dostępne są już raporty podsumowujące oba wydarzenia. Zachęcamy do ich lektury, aby dowiedzieć się, które zmienne powodują dyskryminację, alienację i radykalizację młodych ludzi.

Badanie w formule Community Mapping w naszym wydaniu składało się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to analiza ilościowa zrealizowana wśród młodzieży licealnej, uczęszczającej do jednej z wybranych szkół ponadpodstawowych Sycowa i Poznania. Za pomocą kwestionariusza ankiety weryfikowano czynniki, które według młodzieży sprzyjają alienacji, radykalizacji, polaryzacji i ekstremizmowi.

Drugi etap to warsztat Laboratorium Społecznego (ang. Social Lab) zakładający partycypacyjny udział reprezentantów różnych struktur społecznych osadzonych w lokalnej społeczności. W ramach warsztatu uczestnicy mapowali zagrożenia i zasoby w swoich społecznościach, a także pracowali nad rekomendacjami działań w trzech perspektywach czasowych.

Holistyczne podejście interesariuszy umożliwiło poznanie różnych perspektyw identyfikowania atutów i trudności lokalnych społeczności. Warsztaty pokazały, jak ważna jest współpraca interdyscyplinarna w zapobieganiu tak złożonym problemom, jak radykalizacja, polaryzacja, alienacja i ekstremizm. Szczególnie istotne było zaangażowanie młodzieży i oddanie jej głosu, ponieważ pozwalało to na lepsze i głębsze poznanie jej perspektywy. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że diagnoza społeczna techniką Community Mapping jest bardzo dobrym rozwiązaniem i powinna być wdrażana w lokalnych społecznościach.

Zapraszamy na stronę internetową projektu PARTICIPATION oraz jego profile na portalach FacebookTwitter i LinkedIn.

Wideo podsumowujące warsztaty Community Mapping w Poznaniu i Sycowie: