i-LEAD Research Day - banner

Na czym polega i-LEAD Research Day?

25 marca 2021 roku zespół projektu i-LEAD organizuje Research Day. To jednodniowe wydarzenie stanowi uzupełnienie Industry Days 2.0, które odbyły się w październiku 2020 r.

Research Day jest przygotowywany we współpracy z Laboratorium Innowacji Europolu. Podczas jednodniowej sesji i-LEAD zapewni przestrzeń dla inicjatyw badawczych, naukowców i przemysłu, aby przedstawić prezentacje bezpośrednio praktykom w dziedzinie bezpieczeństwa i specjalistom ds. zamówień z europejskich organów ścigania.

Głównymi tematami wydarzenia są sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz deszyfrowanie danych. 

Podczas spotkań i-LEAD zidentyfikowano kilka powtarzających się potrzeb, które pojawiały się niezależnie od dziedziny warsztatów. Często były różnie formułowane w zależności od tematu, ale ich źródłem były te same wymagania:

 1. Przyspieszenie procesów/operacji/dochodzeń przy użyciu sztucznej inteligencji (SI) lub uczenia maszynowego – wspieranych przez automatyzację przepływu pracy.
 2. Odszyfrowywanie komunikacji między przestępcami pozwalające funkcjonariuszom uzyskać wiedzę na temat interakcji i zamiarów przestępczości zorganizowanej.
 3. Nowe sposoby i podejścia do uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych danych przechowywanych przez sprzęt komputerowy.

Celem pierwszego Research Day jest ocena możliwości usprawnienia działań poprzez włączenie sztucznej inteligencji i technologii deszyfrujących do dochodzeń i operacji. W związku z tym naukowcy, przedstawiciele środowisk akademickich i przedsiębiorstw są proszeni o wyjaśnienie, w jaki sposób ich praca mogłaby usprawnić działania policji związane z którąkolwiek lub wszystkimi z poniższych dziedzin:

 • przestępczość narkotykowa,
 • dochodzenia finansowe i kryptowaluty,
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • nagrywanie i dokumentacja miejsca zbrodni,
 • kryminalistyka cyfrowa.

SI, uczenie maszynowe i deszyfrowanie to kwestie istotne dla służb, dlatego zachęcamy wszystkie powiązane podmioty do zgłaszania pomysłów na to, jak koncepcje i prototypy (nieukończone rozwiązania – poziom gotowości technologicznej 6 lub poniżej), które są obecnie opracowywane, mogą być wykorzystane do poprawy zdolności europejskich policji. Celem spotkania jest rozwijanie współpracy, wspieranie bieżącego dialogu pomiędzy organami ścigania a rynkiem badawczym.

W ramach Research Day odbędzie się również sesja w formie okrągłego stołu pt. „Nowe technologie i duże zbiory danych – zapewnianie informacji przy zachowaniu fundamentalnych praw i zapobieganiu błędom algorytmów”.

Zachęcamy do uczestnictwa w i-LEAD Research Day. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny znajduje się pod tym linkiem.

Program

Jak będzie przebiegało wydarzenie?

Zespoły odpowiedzialne za realizację projektów badawczych, a także opracowywanie technologii, koncepcji i pomysłów, zaprezentują wyniki swoich prac bezpośrednio przedstawicielom służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i dostawcom nowoczesnych rozwiązań dla organów ścigania. Podczas wydarzenia organizatorzy przewidują czas na swobodną dyskusję oraz sesje pytań i odpowiedzi, w trakcie których omówione zostaną najbardziej istotne zagadnienia.

Jakie tematy interesują i-LEAD?

Chociaż sfery przestępczości różnią się w praktyce, wiele technologii, które mogą pomóc wesprzeć organy ścigania i usprawnić walkę z przestępcami, ma charakter przekrojowy. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do sztucznej inteligencji (SI), uczenia maszynowego i technologii deszyfrowania. Dlatego też koncepcje i rozwiązania, które uzupełniają inne technologie lub mogą integrować się z narzędziami, są kluczowym obszarem zainteresowania w 2021 roku.

Możliwości prezentacji nie są ograniczone. Zespół projektowy z zadowoleniem przyjmuje wszelkie sugestie związane z SI i deszyfrowaniem. Poniższa lista podkreśla tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów, ale w żadnym wypadku nie wyczerpuje wszystkich zagadnień.

SI/uczenie maszynowe:

 • przyspieszenie analizy wideo i zdjęć,
 • dokonywanie analizy semantycznej treści (pisanych, wideo, audio),
 • predykcyjna analiza sytuacyjna,
 • zautomatyzowana analiza kontekstowa dla pozyskanych danych,
 • zautomatyzowane wyszukiwanie programów w celu przyspieszenia ręcznego wyszukiwania treści online lub wyekstrahowanych danych,
 • zabezpieczanie technologii SI,
 • sztuczna inteligencja, którą można służyć jako dowód w sądzie,
 • sztuczna inteligencja dla technologii mobilnych/operacji w terenie.

Odszyfrowywanie:

 • odszyfrowywanie danych aplikacji w telefonach komórkowych,
 • wydobywanie zaszyfrowanych danych z fizycznych nośników danych na urządzeniach cyfrowych,
 • łamanie haseł,
 • odszyfrowywanie danych związanych z transakcjami finansowymi (identyfikatory),
 • odszyfrowywanie danych aplikacji krótkich wiadomości,
 • kryptografia postkwantowa.

Uczestnicy sesji „okrągłego stołu”

Partner

Kontakt

www.i-lead.eu
steven.ormston@ppbw.pl
Twitter – @i_LEAD_Project

Organizację i-LEAD Research Day koordynuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osobą do kontaktu ze strony PPBW w sprawie wydarzenia jest Steven Ormston, e-mail: steven.ormston@ppbw.pl.

Czym jest i-LEAD?

i-LEAD logo

Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. i-LEAD zrzesza organy ścigania z całej Europy, które pracują wspólnie nad rozwikłaniem wielu złożonych problemów dotyczących tematów związanych z przestępczością.

Oprócz zadania stworzenia trwałej sieci praktyków, w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia na poziomie UE związane z technologią, normami i możliwościami udzielania zamówień, które mogą zwiększyć wykorzystanie innowacji i interoperacyjność między organami ścigania. W ten sposób wzrośnie prawdopodobieństwo zakończenia z powodzeniem dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania – zwłaszcza w przypadku przestępstw transgranicznych.

Wiele spośród wyzwań i problemów, z którymi borykają się organy ścigania, jest identyfikowanych w ramach i-LEAD poprzez serię warsztatów obejmujących obszary tematyczne zarządzane przez pięć grup praktyków (GP), zlokalizowanych w całej Europie.

Industry-Days-2.0-graphics-2

Aby wykorzystać informacje i dane zebrane i przeanalizowane podczas warsztatów, zorganizowano wydarzenie w formacie Industry Days.

W 2019 roku w ramach europejskiego projektu i-LEAD została zorganizowana pierwsza edycja Industry Days (Dni Przemysłu). Wydarzenie było kierowane do przedstawicieli służb mundurowych oraz producentów i nabywców technologii z obszaru bezpieczeństwa. Spotkanie stworzyło atmosferę, która sprzyjała współpracy oraz pogłębionej dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań, a także problemów, z jakimi muszą mierzyć się na co dzień europejskie organy ścigania.

i-LEAD Research Day

W ramach zeszłorocznego wydarzenia odbyła się prezentacja trzech europejskich projektów badawczych. Industry Days spełniły oczekiwania uczestników, jednakże organizatorzy zauważyli, że ilość czasu poświęconego inicjatywom badawczym była zbyt mała. W związku z tym nie udało się w pełni zaprezentować prac poszczególnych zespołów projektowych. Na podstawie tego podjęto decyzję o rozszerzeniu formuły spotkania o dodatkowe wydarzenie – i-LEAD Research Day (Dzień Badań i-LEAD), jako uzupełnienie Industry Day 2.0. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z „The Hague Security Delta” (HSD).

Celem Research Day jest dokonanie przeglądu szans i możliwości rozwiązania problemów, z jakimi mierzą się organy ścigania, przy jednoczesnym zastosowaniu nowatorskiego podejścia do poruszanej tematyki. Prowadzenie tego typu prac oraz dialogu pomiędzy użytkownikami rozwiązań a ich producentami jest ważnym elementem metodyki projektu i-LEAD. Ma to pozytywny wpływ na wymianę informacji pomiędzy służbami, dostawcami nowoczesnych technologii a światem nauki oraz prowadzi do debaty na temat powszechnych problemów funkcjonariuszy z całej Europy. Warto wspomnieć, że obszary stanowiące wyzwania zostały zdefiniowane właśnie w ramach projektu i-LEAD, podczas rozmów i warsztatów z udziałem służb przeprowadzonych przez brytyjski Home Office. Efektem zebranych w ten sposób informacji są raporty udostępnione europejskim organom ścigania oraz Komisji Europejskiej. Skrócone wersje oficjalnych dokumentów zostały również upublicznione (pobierz raporty: 2018, 2019).

Podobnie jak Industry Day, także Research Day odbędzie się w formie online ze względu na zagrożenia wynikające z organizacji spotkań w formie fizycznej.