I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych w Poznaniu

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Poznaniu podczas targów SECUREX zorganizowane zostało I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli Policji, świata nauki, administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji oraz organizacji pozarządowych. Konferencja poświęcona została zagadnieniom terroryzmu i szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.

Tematem przewodnim spotkania było „Przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom dla: mieszkańców RP, funkcjonowania administracji oraz kluczowych przedsiębiorstw”.

Organizatorami konferencji byli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński, Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, gospodarz MTP i Targów Securex Prezes Przemysław Trawa oraz Sekretarz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rashel Talukder.

Forum jest ideą ukierunkowaną na wzrost świadomości i zainteresowania wybranymi obszarami, związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Jednym z takich obszarów, będącym głównym zagadnieniem I forum, były nagłe, gwałtowne ataki o charakterze terrorystycznym, niosące duże zagrożenie dla obywateli, jak również dla ważnych obiektów użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów zarządzających strategicznymi obiektami użyteczności publicznej, samorządu województwa wielkopolskiego, świata nauki, administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji oraz organizacji pozarządowych.

Forum otworzył Zastępca Generalnego Inspektora Danych Osobowych Andrzej Lewiński, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie takich inicjatyw. O różnych aspektach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi mówili m.in.: Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, który wskazał na zasady budownictwa pasywnego oraz prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego i UAM, który omówił wybrane współczesne aspekty zagrożenia terroryzmem w Polsce. Doktor Maciej Miłoston z PCSC wskazał na bezpieczeństwo w sieci informatycznej, a prof. dr hab. Andrzej Urban zwrócił szczególną uwagę na znaczenie odpowiedniego planowania przestrzennego, jak i wkomponowania w nią np. obiektów użyteczności publicznej czy zieleni w kontekście bezpieczeństwa. O roli samorządu w aspekcie zarządzania obiektami infrastruktury krytycznej mówił przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Krzysztof Brzozowski. Na interdyscyplinarność i międzyinstytucjonalność pracy prewencyjno-profilaktycznej w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi zwrócił szczególną uwagę Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński. Komendant wskazał również, iż połączenie czasowe I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych i Targów Securex umożliwiło wymianę wiedzy i dostarczyło wielu praktycznych rozwiązań. Z kolei insp. dr Rafał Batkowski podkreślił znaczenie funkcji edukacyjnej forum i wyraził nadzieję, że będzie ono kontynuowane.