Horyzont 2020 – Spotkanie informacyjne służb mundurowych

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2016 roku zorganizowali spotkanie informacyjne dla przedstawicieli służb mundurowych, które są zainteresowane bezpośrednim udziałem w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach Programu Horyzont 2020. Spotkanie odbyło się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy dotyczącej procedury rejestracji w „Portalu Użytkownika” Komisji Europejskiej (ang.: Participant Portal) i otrzymaniem numeru identyfikacyjnego PIC (ang. Participant Identification Code). Omówiona została także procedura ustanowienia osoby kontaktowej LEAR (ang. Legal Entity Appointed Representative) oraz jej znaczenie w fazie realizacji europejskich projektów.

Warto podkreślić, iż od kilku lat Komisja Europejska kładzie duży nacisk na pełne włączanie przedstawicieli służb do składu konsorcjów. Niezwykle istotne jest zatem, aby silnie zaznaczyć obecność i aktywność polskich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na forum europejskim.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na korzyści dla służb wynikających z uczestniczenia w projektach europejskich, do których w szczególności zaliczyć można:

  • realny wpływ na kształtowanie technologii i rozwiązań prawno-organizacyjnych, powstających w ramach projektów, poprzez aktywne uczestnictwo w realizujących je międzynarodowych konsorcjach;
  • budowanie kontaktów i wymiana doświadczeń poprzez możliwość współpracy z przedstawicielami organów ścigania z innych państw (głównie UE);
  • uzyskanie zewnętrznego dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa z Komisji Europejskiej, które w przypadku służb mundurowych, wynosi do 100%.

Niezwykle ważnym punktem spotkania była dyskusja i wymiana doświadczeń.

Uczestnicy zwrócili uwagę na procedurę przekazywania środków finansowych z Komisji Europejskiej do służb mundurowych (jednostek budżetowych). Z dotychczasowej praktyki wynika, iż środki te przechodzą do danej formacji przez Ministerstwo Finansów i rezerwę celową. Podczas dyskusji pojawiła się potrzeba doprecyzowania wytycznych i zasad korzystania z rezerwy celowej. Stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie ułatwi planowanie i wydatkowanie budżetu przez daną służbę, która uczestniczy lub planuje uczestniczyć w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto, w trakcie dyskusji okazało się, że poszczególne terenowe struktury danych formacji (w szczególności komendy wojewódzkie Policji) posiadają już numer identyfikacyjny PIC z uwagi na udział we wcześniejszych przedsięwzięciach finansowanych przez Komisję Europejską. Doświadczenia te posłużą jako dobra praktyka dla pozostałych jednostek, które planują rejestrację swojej instytucji w Portalu Uczestnika.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji (Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich), Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej (Komendy Głównej oraz Oddziałów), Komendy Głównej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoły Policji w Pile, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Prezentacje ze spotkania:

  1. Prezentacja na temat Krajowego Punktu Kontaktowego – Sebastian Serwiak, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego – pobierz tutaj,
  2. Aspekty finansowe w Programie Horyzont 2020 – Barbara Trammer, Bartosz Majewski, Krajowy Punkt Kontaktowy – pobierz tutaj,
  3. Ogólne Informacje o konkursie „Bezpieczne społeczeństwa” na lata 2016-2017 – pobierz tutaj,
  4. Model wdrożenia numeru PIC – pobierz tutaj,
  5. Udział służb mundurowych w Programie Horyzont 2020 – Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – pobierz tutaj,
  6. Program Pracy na lata 2016-2017 w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” – pobierz tutaj.

Link do rejestracji instytucji w Portalu Użytkownika Komisji Europejskiej jest dostępny tutaj.