Piąte Generalne Zgromadzenie projektu INDEED

W dniach 3-5 października 2022 roku odbyło się spotkanie konsorcjum projektu INDEED. Zebranie zorganizowano w Klużu-Napoce w Rumunii, w siedzibie gospodarza wydarzenia – Instytucie Pokoju PATRIR.

Podczas trzech dni konferencji intensywnie pracowano nad ewaluacją dotychczasowych działań i planowaniem funkcjonowania sieci SMART Hubs. Przedyskutowano bieżące zadania, a wśród nich opracowanie uniwersalnego modelu ewaluacji opartego na dowodach (EBEM) w zakresie zapobiegania radykalizacji postaw i łagodzenia jej skutków. Podsumowano również pierwszy rok działalności INDEED oraz szczegółowo omówiono aktywności w każdym pakiecie prac.

Dziękujemy wszystkim partnerom projektu oraz Radzie Doradczej za ich zaangażowanie i wkład w wydarzenie.