Ochrona Danych Osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem danych osobowych (dalej zwany „Administratorem”) jest Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą przy: ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań, NIP: 783-161-82-32, REGON: 300294630, KRS: 0000251345.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań lub pod adresem e-mail: sekretariat@ppbw.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań lub pod adresem email: iodo@ppbw.pl.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO, tj.

1. Na podstawie udzielonej wcześniej zgody;

albo

2. Na podstawie zawartej umowy z Administratorem w zakresie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji niniejszej umowy;

albo

3. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym w zakresie dochodzenia roszczeń

CELE PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane manualnie (w wersji papierowej) oraz automatycznie (w wersji elektronicznej):

 • W celach marketingowych na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO); W przypadku zgody w każdej chwili przysługuje prawo do jej wycofania na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu zawarcia umowy lub w ramach działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych osobowych będzie natomiast powodował niemożność wykonania oraz tym samym zawarcia umowy;
 • W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

ODBIORCY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Odbiorcami danych osobowych są podmioty wspierające nas w świadczeniu usług, czyli takie, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, z którymi współpracujemy, łącząc produkty lub usługi itp.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmioty księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie obowiązywania umowy – jeżeli umowa będzie stanowiła podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, a także po jej zakończeniu w ramach:

 1. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. Zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 4. Statystycznych i archiwizacyjnych;
 5. Maksymalnie przez okres trzech lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że inny okres przetwarzania danych lub okres przedawnienia roszczeń będzie wynikał z przepisów prawa.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu, o którym mowa poniżej

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 2. Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
 3.  Żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
 4.  Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5.  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6.  Przenoszenia danych osobowych;
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.

SPRZECIW

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

W przypadku skorzystania tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator korzysta z rozwiązania Google Analytics, co może się wiązać z przesyłaniem danych osobowych na serwery w państwach trzecich.

PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu, jednak bez jego wykorzystywania do podjęcia automatycznej decyzji mogącej powodować skutki prawne.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail