Rada programowa PPBW

Rada Programowa PPBW
Rada Programowa PPBW

Rada Programowa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana w czerwcu 2015 roku. Zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie i doradzanie w kwestii podejmowanych przez PPBW działań, w tym w szczególności przedsięwzięć o charakterze strategicznym.

Rada Programowa PPBW składa się obecnie z 30 członków i podzielona jest na trzy grupy.

Skład Rady:

 1. Kierownictwo niżej wymienionych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli:

  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Służby Ochrony Państwa;
  • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
  • Komendy Głównej Policji;
  • Komendy Głównej Straży Granicznej;
  • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 2. Przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych działających w ramach PPBW:

  • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
  • Politechniki Gdańskiej;
  • Politechniki Poznańskiej;
  • Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego;
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
  • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • Uniwersytetu w Białymstoku;
  • Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
  • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 3. Osoby aktywnie działających na rzecz rozwoju polskiej nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności PPBW:

  • dr Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej;
  • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr – Wydział Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
  • prof. dr hab. Wojciech Filipkowski – Dyrektor ds. naukowych Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uniwersytet w Białymstoku;
  • prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk – Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
  • prokurator Kazimierz Olejnik;
  • prof. dr hab. Bogusław Pacek – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku;
  • prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki – Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego;
  • Sebastian Serwiak – Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś – wybitny ekspert w zakresie historii prawa i postępowania karnego, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • sędzia Anna Wesołowska;
  • dr Zbigniew Wrona – Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli;
  • gen. bryg. pil. Dariusz Wroński – Prezes Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
  • prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.