O nas

Misją PPBW jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa poprzez wspieranie służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek prawny RP w tworzeniu dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych.

Bezpieczeństwo publiczne jest warunkiem wstępnym do prawidłowego rozwoju ekonomicznego, kulturowego i intelektualnego każdego społeczeństwa. Niestety, nie jest ono dobrem, które raz osiągnięte trwa i przynosi stałe korzyści. Bezpieczeństwo publiczne można scharakteryzować jako nieustający proces budowania postaw społecznych, rozwiązań prawnych, kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz narzędzi technologicznych, pozwalających na skuteczne reagowanie i przeciwdziałanie starym i nowym formom zagrożeń.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) została powołana w 2005 roku jako miejsce dialogu pomiędzy użytkownikami końcowymi, światem naukowo-badawczym i administracją odpowiedzialną za finansowanie badań. Z czasem PPBW stała się także platformą do budowania konsorcjów realizujących działania na rzecz tworzenia dedykowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wspomagających działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. PPBW aktywnie uczestniczy także w pracach legislacyjnych poświęconych tworzeniu odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, poprzez prowadzone konsultacje i działania edukacyjne, PPBW wspomaga proces budowania zaufania społecznego do nowych technologii z obszaru bezpieczeństwa.

Projekty badawczo-rozwojowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwarzają również możliwość skutecznego oddziaływania na szeroko rozumiane bezpieczeństwo europejskie.

Prace PPBW cieszą się aprobatą i wsparciem władz państwowych, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego są unikalną inicjatywą naukowo-badawczą w Unii Europejskiej, wysoko ocenianą przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych na XII Kongresie tej organizacji poświęconym „Zapobieganiu Przestępczości i Sprawiedliwości Karnej”, który odbył się w Federacyjnej Republice Brazylii.