Na czym polega i-LEAD Research Day?

W 2020 roku zespół projektu i-LEAD, oprócz Industry Day 2.0, przygotowuje również dodatkowe wydarzenie – Research Day. Inicjatywa jest organizowana we współpracy z Laboratorium Innowacji funkcjonującym w ramach Europolu oraz „The Hague Security Delta” (HSD). Spotkanie w formie online umożliwi projektom badawczym oraz ich przedstawicielom przedstawić wyniki swoich prac bezpośrednio praktykom z obszaru bezpieczeństwa, jak również specjalistom ds. zamówień publicznych z europejskich służb. Research Day ma na celu wzmocnić współpracę, poprzez wspieranie trwającego dialogu pomiędzy przedstawicielami organów ścigania a dostawcami nowoczesnych technologii. Prowadzone rozmowy dotyczą znanych potrzeb oraz wymagań służb zidentyfikowanych podczas warsztatów dla praktyków zorganizowanych w ramach projektu i-LEAD. 

Zakres tematyczny wydarzenia obejmie następujące zagadnienia:

i-LEAD Industry Days 2.0

Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami i nowatorskie podejście do wyzwań stojących przed służbami są wykorzystywane w ramach projektu i-LEAD. Zespół odpowiedzialny za monitorowanie sfery badawczej opracowuje obecnie raporty dla organów ścigania oraz Komisji Europejskiej w celu poinformowania zainteresowanych stron o pracach przeprowadzonych w tym obszarze.

Zachęcamy do uczestnictwa w i-LEAD Research Day. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny znajduje się pod tym linkiem.

Formuła Research Day

Zespoły odpowiedzialne za realizację projektów badawczych, a także opracowywanie technologii, koncepcji i pomysłów, zaprezentują wyniki swoich prac bezpośrednio przedstawicielom służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i dostawcom nowoczesnych rozwiązań dla organów ścigania. Podczas wydarzenia organizatorzy przewidują czas na swobodną dyskusję oraz sesje pytań i odpowiedzi, w trakcie których omówione zostaną najbardziej istotne zagadnienia.

Dodatkowa część Research Day

i-LEAD Research Day - steps

W celu podniesienia wartości merytorycznej spotkania oraz wsparcia dialogu pomiędzy służbami, światem nauki a dostawcami technologii, w ramach Research Day zostanie zorganizowana osobna sesja. Dodatkowy panel będzie poświęcony zidentyfikowanym problemom oraz scenariuszom, które staną się tematem dyskusji w trakcie spotkania. W okresie poprzedzającym Research Day zespół i-LEAD opublikuje pięć opisów problemów z obszaru przestępczości – np. przestępstwa narkotykowe, analiza danych cyfrowych itd. Będzie miało to za zadanie zachęcić do wymiany pomysłów i sugestii dotyczących współpracy między stronami oraz pobudzić dyskusję o tym, jak należy radzić sobie z wybranymi sytuacjami. Przed wydarzeniem zainteresowane podmioty dostaną możliwość podzielenia się swoimi uwagami, natomiast w trakcie zaplanowanej sesji online zostaną przedstawione oraz podsumowane zgłoszone pomysły. Uczestnicy spotkania ocenią poszczególne inicjatywy i wskażą, które z nich powinny być szczegółowo zaprezentowane. Dostępny czas zostanie wykorzystany, aby dokładnie omówić jak najwięcej tematów, przeprowadzić burzę mózgów oraz stworzyć mapę myśli przedstawiającą sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Rezultaty tej części Research Day pojawią się w oficjalnym raporcie z wydarzenia.

Obszary Technologii

Chociaż obszary przestępczości różnią się pod względem praktycznym, wiele z technologii, które mogłyby pomóc w egzekwowaniu prawa i usprawnieniu walki z przestępcami, ma charakter uniwersalny. Ponadto, ze względu na zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, bardzo atrakcyjne są technologie oferujące szerszy zasięg, które mogą być zintegrowane z istniejącymi systemami.

Kluczowym obszarem zainteresowania w 2020 r. są rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym uzupełniające inne technologie lub mogące integrować się z innymi narzędziami. Wymagania te są często wymieniane w ramach potrzeb technologicznych obejmujących obszary przestępczości.

i-LEAD Research Day

Kontakt

www.i-lead.eu
steven.ormston@ppbw.pl
Twitter – @i_LEAD_Project

Organizację i-LEAD Research Day koordynuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osobą do kontaktu ze strony PPBW w sprawie wydarzenia jest Steven Ormston, e-mail: steven.ormston@ppbw.pl.

Czym jest i-LEAD?

i-LEAD logo

Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. i-LEAD zrzesza organy ścigania z całej Europy, które pracują wspólnie nad rozwikłaniem wielu złożonych problemów dotyczących tematów związanych z przestępczością.

Oprócz zadania stworzenia trwałej sieci praktyków, w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia na poziomie UE związane z technologią, normami i możliwościami udzielania zamówień, które mogą zwiększyć wykorzystanie innowacji i interoperacyjność między organami ścigania. W ten sposób wzrośnie prawdopodobieństwo zakończenia z powodzeniem dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania – zwłaszcza w przypadku przestępstw transgranicznych.

Wiele spośród wyzwań i problemów, z którymi borykają się organy ścigania, jest identyfikowanych w ramach i-LEAD poprzez serię warsztatów obejmujących obszary tematyczne zarządzane przez pięć grup praktyków (GP), zlokalizowanych w całej Europie.

Industry-Days-2.0-graphics-2

Aby wykorzystać informacje i dane zebrane i przeanalizowane podczas warsztatów, zorganizowano wydarzenie w formacie Industry Days.

W 2019 roku w ramach europejskiego projektu i-LEAD została zorganizowana pierwsza edycja Industry Days (Dni Przemysłu). Wydarzenie było kierowane do przedstawicieli służb mundurowych oraz producentów i nabywców technologii z obszaru bezpieczeństwa. Spotkanie stworzyło atmosferę, która sprzyjała współpracy oraz pogłębionej dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań, a także problemów, z jakimi muszą mierzyć się na co dzień europejskie organy ścigania.

i-LEAD Research Day

W ramach zeszłorocznego wydarzenia odbyła się prezentacja trzech europejskich projektów badawczych. Industry Days spełniły oczekiwania uczestników, jednakże organizatorzy zauważyli, że ilość czasu poświęconego inicjatywom badawczym była zbyt mała. W związku z tym nie udało się w pełni zaprezentować prac poszczególnych zespołów projektowych. Na podstawie tego podjęto decyzję o rozszerzeniu formuły spotkania o dodatkowe wydarzenie – i-LEAD Research Day (Dzień Badań i-LEAD), jako uzupełnienie Industry Day 2.0. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z „The Hague Security Delta” (HSD).

Celem Research Day jest dokonanie przeglądu szans i możliwości rozwiązania problemów, z jakimi mierzą się organy ścigania, przy jednoczesnym zastosowaniu nowatorskiego podejścia do poruszanej tematyki. Prowadzenie tego typu prac oraz dialogu pomiędzy użytkownikami rozwiązań a ich producentami jest ważnym elementem metodyki projektu i-LEAD. Ma to pozytywny wpływ na wymianę informacji pomiędzy służbami, dostawcami nowoczesnych technologii a światem nauki oraz prowadzi do debaty na temat powszechnych problemów funkcjonariuszy z całej Europy. Warto wspomnieć, że obszary stanowiące wyzwania zostały zdefiniowane właśnie w ramach projektu i-LEAD, podczas rozmów i warsztatów z udziałem służb przeprowadzonych przez brytyjski Home Office. Efektem zebranych w ten sposób informacji są raporty udostępnione europejskim organom ścigania oraz Komisji Europejskiej. Skrócone wersje oficjalnych dokumentów zostały również upublicznione (pobierz raporty: 2018, 2019).

Podobnie jak Industry Day, także Research Day odbędzie się w formie online ze względu na zagrożenia wynikające z organizacji spotkań w formie fizycznej.