PL EN
Osiągnięcia

W ramach dotychczasowych prac udało sie wyposażyć poszczególne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne w kilkanaście narzędzi informatycznych, które zostały przekazane ostatecznym użytkownikom (głównie Policji i Straży Granicznej) na podstawie nieodpłatnych umów licencyjnych.

Do sukcesów osiągniętych w ramach PPBW można z pewnością zaliczyć przygotowanie i przedstawienie Parlamentowi RP projektu nowelizacji ustawy o świadku koronnym. W jego przygotowaniu brało udział środowisko naukowe, ale przede wszystkim praktycy. Ich ogromny wkład i konstruktywne spojrzenie pozwoliło na stworzenie efektywnego narzędzia do walki z przestępczością zorganizowaną, które na trwałe stało się częścią polskiego systemu prawa. Zmiany zostały wprowadzone nowelą z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1078).

Uczestnicy PPBW jako pierwsi – narażając sie na krytykę niektórych środowisk politycznych - dyskutowali nad założeniami teoretycznymi i przygotowali projekty regulacji prawnych dotyczących rozdziału stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Przeprowadziliśmy także kompleksowe badania kryminologiczne, dogmatyczne oraz prawno porównawcze dotyczące nowych i współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa obywateli, takich jak finansowanie terroryzmu oraz pozbawianie sprawców owoców przestępstwa (art. 44 i 45 k.k.), w szczególności zjawiska prania pieniędzy.

Pionierski charakter miały badania nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania instytucji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1f Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r.

Prowadzone były również zakrojone na szeroką skalę, nowatorskie badania ankietowe tymczasowo aresztowanych szczególnie niebezpiecznych skazanych, wychowawców oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Służby Więziennej oraz badania akt osobowych skazanych (część A i B).

Obecnie trwają końcowe prace nad produktami lub uzgodnienia prawne związane z przekazaniem kilkunastu kolejnych technologii wytworzonych w ramach Polskiej Platformy BezpieczeństwaWewnętrznego dla służb ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa Państwa.

Należy zaznaczyć, ze część prac prowadzonych od kilku lat nie została jeszcze zakończona z powodów proceduralnych i prawno-organizacyjnych. Przykładem takiej sytuacji jest przygotowywany w ramach PPBW bardzo ważny – choćby z konstytucyjnego punktu widzenia - projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych.

Ważnym efektem działań PPBW, niewymiernym lecz bardzo istotnym, jest stworzenie całkowicie apolitycznej płaszczyzny, na której dochodzi do spotkań, konstruktywnej dyskusji, wymiany myśli i poglądów, przedstawicieli wszystkich środowisk służb mundurowych, służb specjalnych, wojska,instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz świata nauki i przemysłu.

Narzędzia technologiczne wytwarzane w ramach PPBW poddawane są bieżącej analizie pod kątem ich stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie gwarancji praw i wolności obywatelskich. Z tego właśnie powodu do dyskusji poświęconych tworzeniu nowoczesnych technologii dla służb, zapraszani są przedstawiciele Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zdaniem Polskiego Związku Niewidomych, jako jedyna w Polsce, Polska Platforma BezpieczeństwaWewnętrznego prowadzi skoordynowane prace poświęcone tzw. technologiom podwójnego zastosowania - wykorzystując technologie dedykowane resortowi spraw wewnętrznych tworzy się narzędzia dla osób niewidomych i słabowidzących, zwiększając tym samym ich bezpieczeństwo.

 

Narzędzia przekazane służbom

Narzędzia w przygotowaniu